oritkr@gmail.com
 
 
תהליך העבודה
  • פגישת היכרות ותיאום ציפיות
  • 6-8 פגישות עם המרואיין ועם אנשים נוספים שיכולים לתרום (משפחה, חברים)
  • בחירת תמונות ומסמכים, במידה ורוצים לצרף לספר
  • עריכת תחקיר רקע היסטורי
  • תמלול הראיונות
  • כתיבה ועריכה
  • עימוד ועיצוב
  • בחירת כריכה
  • הדפסה
*העבודה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם המרואיין ו/או עם מי שהוא ממנה מטעמו.
*תהליך העבודה לוקח כחצי שנה.

העלות היא פועל יוצא של מספר הפגישות (ובמידה ויש צורך בפגישות נוספות מעבר למספר הפגישות הנ"ל), ושל שילוב תמונות, מסמכים, איכות הנייר, סוג הכריכה ומספר העותקים.